ആശ്രയവും ആരാധനയും/malayalam worship and short message /Rajesh Elappara

You can get gospel music from intonaija
6 Views
Published
ദൈവസ്നേഹത്തെ അറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ആശ്രയവും ആരാധനയും ആയി മാറും.