ഒരുനാളിലെൻ കുടിലിൻ മുറ്റത്ത് # Orunalilen Video Song # Christian Devotional Song Malayalam 2018

59 Views
Published
Album : ഒരുനാളിലെൻ കുടിലിൻ മുറ്റത്ത് # Orunalilen

Singer : Rajalakshmi

Lyrics : Leelamma Joseph

Music : Jobi George

Welcome to Music Shack Malayalam Christian Devotional Songs You Tube Channel
Music Shack Entertainment is the leading player in the Indian Music industry.office @ Pulleppady Road Ernakulam.

Get More Christian Songs - Subscribe ➜ https://https://www.youtube.com/user/ChristianSongsNew
Get More Christian Songs - Facebook ➜ https://www.facebook.com/Christiandevotionalsongsmusicshack
Category
Malayalam_Christian_Songs